Prediktiv Farmakokinetik och Farmakodynamik

Vår forskning i Prediktiv Farmakokinetik och Farmakodynamik fokuserar på att karaktärisera och kvantifiera dos-koncentration-effekt/toxicitets-samband för nya och tillgängliga läkemedel mot bakteriella infektioner och mot olika typer av cancer.

Prediktiv Farmakokinetik och Farmakodynamik

Vårt mål är att utveckla modeller och metoder som kan förutsäga vilken doseringsstrategi som ger mest information i experimentella och kliniska studier samt bäst effekt – med tolererbara biverkningar – i klinisk praxis. Vi förbättrar tolkningen av data genom integrering av in vitro, in vivo och klinisk information via farmakokinetisk-farmakodynamisk (PKPD) modellering.

Den utvecklade metodologin förväntas underlätta läkemedelsutvecklingen och identifiering av optimal behandlingsterapi med hjälp av befintliga läkemedel.

Forskningsgrupp Prediktiv Farmakokinetik och Farmakodynamik
Forskningsgrupp Prediktiv Farmakokinetik och Farmakodynamik

AKTUELL FORSKNING

Bakteriella infektioner

Antibiotikaresistens är ett snabbt växande globalt problem. För att övervinna och motverka uppkomst av resistens, bidrar vi till att på ett rationellt sätt utveckla nya terapier, till exempel strategier där flera antibiotikum administreras i kombination. Det övergripande målet är att utveckla robusta metoder, baserade på prekliniska data, som kan förutsäga kliniska utfallsvariabler för terapier mot allvarliga infektioner orsakade av svårbehandlade patogener.

bakterierVi utvecklar mekanismbaserade PKPD modeller som beskriver bakterietillväxt, avdödning och resistensutveckling. I dessa analyser integreras in vitro och in vivo data för att prediktera effekter över tid av olika doseringsregimer som sedan kan länkas till olika typer av kliniska data.

Vi undersöker också hur immunförsvaret och biomarkörer är kopplade till den bakterieavdödande effekten och kan användas för skalning mellan olika djurslag.

Utvalda publiceringar

Forskare Bakteriella infektioner: Lena Friberg, Romain Aubry, Diego Vera, Irene Hernández-Lozano, Viktor Rognås, Chenyan Zhao, Amaury O’Jeanson, Raphael Saporta, Haini Wen.


Onkologi

Antalet cancerterapier under utveckling har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Detta sätter höga krav att på att tidigt stadium kunna förutsäga den kliniska potentialen för en ny terapi där önskade och oönskade effekter ska vägas mot varandra i ett komplext biologiskt system.

Vår forskning i OnkologiVi skapar PKPD-modeller som beskriver tidsprofiler för en rad olika variabler relaterade till behandling med cytostatika och så kallade målsökande- och immun-terapier. Vi karaktäriserar samband mellan dos, koncentration, biomarkörer, biverkningar, tumörstorlek (diametrar, volymer), tumör- och immunresponsaktivitet, patientrapporterad utvärdering av terapin (PRO) samt överlevnad. Dessa modeller integreras för att definiera en doseringsstrategi som bäst balanserar biverkningar, livskvalitet och överlevnad.

Vi utvecklar också metoder som strävar efter att förbättra läkemedelsterapi hos barn med cancer genom att minimera risken för allvarliga biverkningar utan att samtidigt öka risken för återfall. Vi undersöker också vilka tidsvarierande mått på tumörstorlek och biomarkörer som bäst kan förutsäga överlevnad.

För att optimera translation (skalning) från preklinik till klinik bygger vi mekanistiska modeller för avancerade behandlingar såsom terapeutiska vacciner och kombinationsterapier med bispecifika antikroppar. Modellerna syftar till att vara av värde för att stödja utvecklingen av nya och befintliga läkemedelsbehandlingar, och att vara ett verktyg vid dosjusteringar för en individuell patient.

Utvalda publiceringar: 

Forskare Onkologi: Lena Friberg, Maddalena Centanni, Eman Ibrahim, Han Liu, Daniel Centanni, Javier Sanchez Fernandez.

KONTAKT

Forskningsgruppledare

Lena Friberg
Professor i Farmakokinetik och Farmakodynamik
Institutionen för farmaci
Uppsala universitet
Lena.Friberg@farmaci.uu.se
+46 (0)70-4250203
Mer information

Forskargrupp

Senast uppdaterad: 2023-06-01