Akademiska grupper

Genom samarbete med UDOPP får våra akademiska partners tillgång till både etablerade assays och kunnig ADME expertis. Dessutom får de möjligheten att ta del av de allra senaste nyheterna inom forskningen på området, vilket kan ha en stor gynnsam inverkan på projekten.

I korthet

  • Möjligheten att screena läkemedelskandidater i våra välvaliderade in silico-modeller ger våra partners chansen att snabbt välja ut ett urval av substanser för mera genomgående in vitro-analys. Alternativt, då problem med t.ex. löslighet förutspås eller har påvisats, kan våra skräddarsydda in vitro-assays ge en klarare bild över kandidaternas potential att uppnå en god ADME-profil

  • UDOPP strävar efter att jobba flexibelt och stöda projekten från början till slut, i en överenskommen takt. Förutom att generera in silico- och in vitro-data, kan UDOPP:s vetenskapliga expertis och rådgivare hjälpa till att göra viktiga beslut vad gäller projektens fortsatta utveckling

  • UDOPP bedömer alla projekt individuellt. Då vi jobbar med akademiska partners strävar vi efter en kostnadsstruktur och tidsram som anpassar sig efter det specifika projektets behov och kapacitet. Tillsammans med projektets sponsor kan vi vid behov utforska möjligheterna att tillsammans bekosta samarbetet genom forskningsanslag och andra former av externa anslag

Projektledning

  • UDOPP strävar till att samarbeten sköts flexibelt och tidseffektivt. Tidslinjer och resurser för projekten bestäms efter diskussioner med partnern

  • Tydliga riktlinjer vad gäller kostnader, immaterialrätt, rapportering och samarbetet överlag uppgörs innan projektstart

  • UDOPP:s projektledare koodinerar alla aktiviteter inom projekten och är den primära kontaktpersonen för samarbetspartnern

  • Akademiska samarbeten etableras genom SciLifeLab. För mera information, kontakta udopp@farmaci.uu.se