Gröna och vita tablettkapslar

Avancerade läkemedels- formuleringar & datorbaserad galenisk farmaci

Vårt långsiktiga mål är att etablera datorbaserad galenisk farmaci som ett naturligt steg vid läkemedelsutveckling och design av avancerade läkemedelsformuleringar. Läs mer »

Vår forskning

Vi har ett starkt intresse av att förstå de molekylära orsakerna bakom undermålig vattenlöslighet och har etablerat verktyg för beräkningsvetenskap som guidar formuleringsforskarna i framgångsrika utvecklingsvägar för en viss förening. Vi utvecklar för närvarande en virtuell tarm för att möjliggöra utvärdering och optimering av nya dosformer i datorn istället för långa experiment eller djurstudier.

Vår forskning inom området svårlösliga läkemedelsföreningar baseras i stor utsträckning på läkemedelsupplösning och permeationsstudier för att förutse t.ex. intestinal löslighet. Forskargruppen fokuserar också på utveckling av sofistikerade doseringsformer som omvandlar problematiska föreningar (svårlösliga, biologiska) till välfungerande orala läkemedel.

Möjliggörande läkemedelsformuleringar ("enabling formulations") som utnyttjar lipidbaserade formuleringar, amorfa material, mesoporösa bärare och funktionaliserade läkemedelsbärare undersöks för närvarande. Additiv tillverkning och 3D-tryckning för att producera personliga läkemedel för att förbättra behandlingen och livskvaliteten hos allvarligt sjuka barn är ett av våra huvudmål.

Tillbaka upp

Senast uppdaterad: 2021-02-01