Fördjupningsprojekt HT21

2022-02-07

Höstterminen 2021 präglades av fortsatta Coronarestriktioner och viss ovisshet kring tillbakagången till campus. Trots detta genomförde studenter på A9, R6 och R5 sina fördjupningsprojekt, något som visar på styrkan hos studenterna, institutionen och universitetet.

Vi i gruppen samhällsfarmaci/ farmakoepidemiologi vill lyfta fram och uppmärksamma de fördjupningsprojekt som genomförts inom vår grupp. Genom att presentera två av HT21:s fördjupningsprojekt hoppas vi väcka nyfikenhet och intresse för den forskning som bedrivs i gruppen och på institutionen.

Samhällsfarmaci handlar om att utforska läkemedel från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Det kan handla om kulturella skillnader i läkemedelsanvändningen eller ekonomiska faktorer som påverkar tillgången på läkemedel i en region. Rouzi, en apotekarstudent som har genomfört en kvalitativ studie om kliniska farmaceuters roll i primärvården.

För att besvara studiens syfte som var att undersöka kliniska farmaceuters roll i primärvården var det viktigt att kunna ställa öppna frågor och observera de kliniska farmaceuterna i vardagen. Därför valde Rouzi att göra en kombinerad intervju och observationsstudie. En av de främsta svårigheterna var genomförandet av observationsstudier eftersom många jobbade hemma på grund av pandemin. Trotts det tycker Rouzi att projektet gått bra, att hon lärt sig mycket och fått djupdyka i klinisk farmaci. I likhet med andra önskar hon att hon hade haft mer data genom fler intervjuer och observationer. Rouzi lyfter även att hon hade två handledare, något som, även om det hör till ovanligheterna, gynnade både henne och studien eftersom hon kunde få input från olika personer med lite olika perspektiv.

Farmakoepidemiologi handlar om att utforska läkemedel i en epidemiologisk kontext, alltså läkemedelsanvändningen och dess effekter. Frågor som behandlas är exempelvis: tar patienten sina läkemedel och om inte varför inte. Studierna använder ofta register eller databaser. Vi har intervjuat en apotekarstudent som gjort en kvantitativ studie inom området farmakoepidemiologi med fokus på COVID, bröstcancer och socioekonomi.

Hussam valde att göra en kvantitativ studie som eftersom hans frågeställning var att mäta skillnaden i utfall, alltså hur svår sjukdomsbilden var för patienter med och utan bröstcancer som drabbats av COVID-19. Delvis var det intresset för matematik som lockade honom till att genomföra en kvantitativ kohortstudie. Det svåraste med studien var databehandlingen och att jobba med registerdata. Hussam har haft en bra kontakt med sin handledare något han framhåller som mycket viktigt för att projektet ska bli lyckat. Hade han gjort om projektet skulle han valt att rikta in sig på den socio-demografiska delen och förfinat statistiken. I sann vetenskapsanda efterfrågar Hussam mer data.

Senast uppdaterad: 2022-11-10