Läkemedel i miljön

Läkemedlens miljöpåverkan uppmärksammas allt mer. Läkemedel som förskrivs på recept, köps receptfritt, administreras på sjukhus eller används inom jordbruket sprids i naturen i oförändrad form eller som metaboliter, där de påverkar våra ekosystem. Det finns ett stort behov av ökad kunskap och begreppen ”pharmacoenvironmentology” och "ekofarmakovigilans" har introducerats för forskning kring hur man analyserar och förebygger läkemedels negativa effekter på miljön. Vi har dessutom introducerat en valbar kurs med forkus på läkemedlens påverkan på miljön. Vår forskning fokuserar att hur man kan analysera läkemedelsanvändningen i förhållande till miljörisk och utveckla olika strategier för att minska miljörisken för läkemedel. Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt studerar vi följande forskningsfrågor:

I. Hur kan data om förskrivning och försäljning av läkemedel analyseras och presenteras i förhållande till läkemedlens potentiella miljörisk?

II. Hur värderar läkare och veterinärer läkemedels miljöpåverkan i samband med förskrivning?

III. Vilka tankar och erfarenheter har apotekspersonal när det gäller att ta ett ökat ansvar för läkemedels miljöpåverkan?

IV. Har nationella och regionala policybeslut för att minska läkemedels miljöpåverkan haft en effekt på läkemedelsanvändningen och därmed koncentrationer av läkemedel i vattendrag?

Vill du veta mer? Kontakta Johanna Villén eller Marmar Nekoro

Bild i grönton föreställer en person med skyddshandskar som håller upp olika kartor med läkemedel. På bilden syns orden "Policy",  "ekosystem", "hållbarhet", "läkemedel i miljön (i fet stil)", och "påverkan"
Senast uppdaterad: 2021-12-06