Följsamhet i läkemedelsanvändning

Hälften av alla patienter som behandlas för kroniska sjukdomar tar inte sina läkemedel på det sätt som ordinerats. Bristande följsamhet uppskattas orsaka närmare 200 000 dödsfall i Europa varje år, till en kostnad av 80–125 miljarder euro. Forskning har visat på många orsaker till bristande följsamhet, både kopplat till patienten, vården, sjukdomen och läkemedlet. Det finns också många studier om dess konsekvenser liksom effekten av olika interventioner för att förbättra följsamheten. På senare år en mängd tekniska innovationer (E-hälsa & digital therapeutics) introducerats i sjukvården. De har en stor potential att stödja vårdpersonal och öka patienternas delaktighet och engagemang i sin läkemedelsbehandling. Det saknas dock kunskap om hur de används och vilka effekter de har.

Vår forskargrupp är engagerad i det stora Europeiska forskningsprojektet Cost Enable, som arbetar för att skapa bättre kunskap och medvetenhet om följsamhet och hur olika digitala teknologier kan bidra till en bättre följsamhet och en ökad livskvalitet Mer information finner du på ENABLE Adherence.

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt studerar vi följande forskningsfrågor:

I. Vilka läkemedel sätts in som förstahandsbehandling vid typ 2 -diabetes inom primärvården i Uppsala, hämtar patienterna ut sina läkemedel och skiljer sig det utifrån ålder, kön och samsjuklighet?

II. Vilka digitala verktyg använder primärvårdspatienter med diabetes för att stödja sin medicinering? Finns det skillnader utifrån kön, ålder och socioekonomi?

III. Vilka erfarenheter och förväntningar har patienterna på e-hälsa som verktyg för en bättre följsamhet till läkemedelsbehandling vid diabetes?

IV. Vilka effekter har digitala verktyg för att stödja följsamhet på patienternas hälsoutfall?

Vill du veta mer? Kontakta Miriam Qvarnström eller Marie Ekenberg

Bilden i blåton förställer en person i färd med att inta en läkemedelskapsel. på bilden syns orden "läkemedel", "e-hälsa", "behandlingsmål", "följsamhet (i fet stil)", och "delaktighet"
Senast uppdaterad: 2022-11-10