Klinisk farmaci och Farmakoterapi

I takt med mer komplicerad läkemedelsterapi och ökade läkemedelskostnader växer behovet av en bra, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom vården. Farmaceuter bidrar till att uppnå detta genom att arbeta kliniskt tillsammans med andra professioner i vårdteam. Vår forskning syftar till att förbättra den evidensbaserade vården ur ett farmaceutiskt perspektiv. 

Klinisk farmaci och farmakoterapi

Klinisk farmaci syftar till att utveckla och främja en rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel. Området präglas av multiprofessionellt arbete, med patienten i fokus. I pågående forskningsprojekt utvärderas såväl terapiområdesspecifika frågeställningar som de kliniskt farmaceutiska arbetsmetoderna, med den övergripande målsättningen att åstadkomma en optimerad läkemedelsanvändning.

Antibiotikaresistens är ett globalt problem. Infektioner orsakade av resistenta bakterier leder idag till 500 000 dödsfall årligen och med nuvarande utveckling förväntas denna siffra år 2050 ha stigit till 10 miljoner. PLATINEA är en samverkansplattform med syfte att förbättra tillgänglighet och användning av antibiotika, med 15 aktörer från myndigheter, vården, akademi och industri. Utifrån en bred och systematisk behovsinventering utförs optimerings- och interventionsstudier för att främja en mer rationell användning av antibiotika. Vi leder ett av arbetspaketen inom PLATINEA, där syftet är att skapa ny kunskap kring hur dosering av befintliga antibiotika kan optimeras och individanpassas utifrån patient-, infektion- och bakterierelaterade faktorer samt kring sambandet mellan antibiotikaexponering och effekt, resistensutveckling och oönskade bieffekter.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett ökande hälsoproblem och beräknas vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen 2020. Vi undersöker koppling mellan faktorer kring den farmakologiska behandlingen vid KOL (exempelvis val av behandling och patientens inhalationsteknik) och risken för exacerbationer, med syfte att på sikt kunna optimera behandlingen utifrån olika individfaktorer.

En felaktig användning av läkemedel är en av de största riskerna hos multisjuka äldre. Med ökat antal läkemedel ökar risken för läkemedelsrelaterade problem, något som uppskattas ligga bakom en av fem sjukhusinläggningar av äldre patienter. Särskilt stora är riskerna för läkemedelsproblem vid vårdens övergångar. Medbridge, eller Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård, är en klinisk studie som syftar till att studera effekterna av en ny modell för läkemedelsgenomgångar som fortsätter i primärvården efter avslutad vårdtid på sjukhus. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Västmanland, UCR, och Uppsala Universitet. Uppföljande studier planeras med fokus på förbättrade rutiner för uppföljning av läkemedelsbehandlingen efter utskrivning från sjukhus.

Hur vårdpersonal och patienter kommunicerar om läkemedel är viktigt för att uppnå en god följsamhet och effekt av patienternas läkemedel. Just nu pågår en forskningsstudie om patientaktivering för att involvera patienter på apotek mer i sin läkemedelsbehandling. 

Senast uppdaterad: 2022-11-23