Om oss

Galenisk farmaci-gruppen leds för tillfället av Forskningsledarna Professor Göran Alderborn och Professor Göran Frenning, Läs mer om dem och alla andra i gruppen nedan.

Forskningsledare

Göran Alderborn

Göran Alderborn, född 1956, började på Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet 1987 som lektor i Galenisk farmaci och har varit professor i farmaceutisk teknologi vid samma universitet sedan 1998. Hans speciella intresseområde ligger inom teknologi och materialvetenskap om fasta beredningsformer med forskningsfokus på tillverkning och utformning av partiklar samt fysiken i pulverhantering. Nuvarande forskningsintresse fokuserar på analytisk pulverkomprimering, partikelupplösning, tablettering av torra granulerade pulver och mekaniken i adhesiva blandningar.

Kontakt: goran.alderborn@farmbio.uu.se 

Göran Frenning

Göran Frenning är professor i farmaceutisk fysik och är för närvarande vetenskaplig ledare för det nyligen bildade Swedish Drug Delivery Forum, en gemensam akademisk-industriell samarbetsinsats som stöds av VINNOVA. Göran Frenning har sin bakgrund i teknikvetenskap, med en civilingenjörs- och en doktorsexamen i ämnet. Han har arbetat på institutionen för farmaci sedan 2002 och utsågs till docent i farmaci 2007 och professor i farmaceutisk fysik 2014. Hans huvudforskningsintresse är modellering och simulering av processer relaterade till tillverkning (pulverteknologi), funktionalitet (läkemedelsfrisättning) och testning (fluidumflöde och mekanik) för läkemedel. Han bedriver också experimentell forskning inom dessa områden. Hans huvudkompetens är inom området för innesluten pulverkomprimering, där han har utvecklat ett nytt triaxialtestinstrument för kompression av enskilda partiklar. Experiment utförda med denna har i jämförelser med olika Simuleringsmodeller för kompression mynnat ut i icke-lokala kontaktmodeller för partikelinteraktioner vid höga relativa densiteter. I dessa modelleringar har han använt diskreta elementmetoden (DEM), meshed discrete element-metoden (MDEM, även känd som den kombinerade finita / diskreta elementmetoden, FEM / DEM) och den finita elementmetoden (FEM) – Ofta har han då använt egenproducerad kod i för att inkludera funktioner som ännu inte har inkluderats i kommersiell programvara

Aktuella forskningsprojekt omfattar:

• Utveckling av ett nytt administreringssystem för kontrollerad frisättning av pulmonella läkemedel

• Partikeldynamik och multiscale modellering av adhesiva blandningar för inhalerade läkemedel

• Mikroinkapsling av inhalerade läkemedel - ytegenskaper och retardation av upplösning

• Kontrollerad frisättning i lungan

• Kritiska pulveregenskaper för adhesiva blandningar för inhalering

• Mikrostruktur-egenskapsförhållanden mellan agglomerater bildade genom torrgranulering

Kontakt:  göran.frenning@farmbio.uu.se 

Forskare

Erik Björk

Erik Björk är lektor i Galenisk Farmaci och institutionens prefekt. Han avlade doktorsexeman vid institutionen 1993 och har sedan dess arbetat som lektor. Hans forskning har handlat om nasal och transdermal administrering.

Kontakt: erik.bjork@farmbio.uu.se 

Stefan Grudén (Gästforskare)

Stefan Grudén har en apotekarexamen (1997) från Uppsala Universitet. Han har varit yrkesverksam inom läkemedelsindustrin i över 20 år och varit involverad i över 50 olika läkemedelsutvecklingsprojekt, varav en stor del skalats upp till produktion och marknadslansering.

I oktober 2017 började Stefan sina doktorandstudier med huvudhandledare på Karolinska Institutet, Huddinge. Forskningen sträcker sig över tre olika vetenskapsområden; 1) biomaterialvetenskap, 2) galenisk farmaci, och 3) klinisk cancerforskning.

kontakt: stefan.gruden@ki.se

Dariush Nikjoo

Dariush Nikjoo avlade sin doktorsexamen i fysiskalisk kemi vid Istanbul University, 2015. I sitt doktorandprojekt arbetade han med preparationer av polymera nanokompositgeler för biomedicinska tillämpningar. Han deltog också i ett ettårigt masterprogram som utbytesstudent vid Umeå universitet inom medicinsk kemi (2013-2014). Från 2015 till 2018 hade han anställning som forskare vid Luleå tekniska universitet, där hans arbete fokuserades på tillämpningar av polymerer, hydrogeler, keramer inom olika områden som vävnadsteknik, läkemedelsleverans och till och med luft/vattenfiltrering.

Han började på institutionen för farmaci vid Uppsala universitet i juni 2018, där han arbetar med ett projekt om innovativa formuleringar för "kontrollerad läkemedelsfrisättning till lungan", som ingår i Swedish Drug Delivery Forum (SDDF). I detta projekt kommer formuleringar baserade på biokompatibla/biologiskt nedbrytbara polymerer att undersökas för användning vid förlängd pulmonell läkemedelsadministrering.

Kontakt: dariush.nikjoo@farmbio.uu.se 

Josefina Nordström

Josefina Nordström avlade sin doktorsexamen vid Uppsala universitet 2008 och blev 2014 lektor i Galenisk farmaci vid Institutionen för farmaci.

Hennes huvudsakliga forskningsintressen ligger för närvarande inom området för fasta beredningsformer. Forskningsprojekten fokuserar på att undersöka och förstå struktur-funktionalitetsförhållandena hos olika partikelsystem. Sådan kunskap är grundläggande för utvärdering av partikelsystemens prestanda och användbarhet vid formulering och tillverkning av olika typer av läkemedelsprodukter. Inom ramen för dessa forskningsprojekt används olika partikelberedningar och karakteriseringstekniker.

Josefina Nordström har också ett starkt engagemang inom utbildningsfrågor och har en stor passion för pedagogisk innovation och förnyelse av de olika utbildningarna vid Farmaceutiska fakulteten. År 2016 utsågs Josefina Nordström till studierektor för undervisningsämnena Galenisk farmaci och biofarmaci.

Kontakt: josefina.nordstrom@farmbio.uu.se

Ann-Sofie Persson

Ann-Sofie Persson avlade sin doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet 2013. Hennes doktorandstudier var inriktad på experimentella utvärderingar av diskreta elementsimuleringar på pulverflödesförmåga och komprimering. Detta arbete innebar grundlig partikelkarakterisering, och inkluderade studier av partikelmekanik och porstruktur.

Hennes nuvarande forskning syftar till att undersöka potentialen hos analytisk pulverkompression för karakterisering av partiklar och pulver och till att användas som ett verktyg för att förutsäga tabletts draghållfasthet. Vidare syftar forskningen till att undersöka förhållandet mellan partikelmekanik och tablettbildningsförmåga hos malda pulver.

Kontakt: ann-sofie.persson@farmbio.uu.se

Doktorander

Sara Andersson

Sara Andersson erhöll sin M.Sc. i Farmaceutisk vetenskap 2012 från Uppsala universitet. Hon påbörjade sin doktorandutbildning vid Uppsala universitet under 2013.

Syftet med hennes forskning är att utveckla och introducera nya metoder för att bedöma och förstå upplösningsprocessen tidigt i läkemedelsutvecklingen. Som ett exempel har nya in vitro metoder för att mäta den inneboende upplösningshastigheten (IDR) utvecklats och utvärderats. IDR är den ytspecifika upplösningshastigheten (μg/min/cm2), i vilken upplösningshastigheten justeras för ytan av det fasta materialet i kontakt med vatten. Ett syfte har varit den eventuella möjligheten att använda IDR för att optimera formuleringar och hur ett enkelt IDR-värde skulle kunna styra utvecklingsprocessen i rätt riktning. Dessutom har en singel partikel-metod

Kontakt: sara.andersson@farmbio.uu.se

Jonas Rudén

Jonas Rudén har en apotekarexamen (2015) från Göteborgs universitet och började sina doktorandstudier i november 2015.

Forskningen siktar på att ge en förbättrad kunskap kring kritiska partikelegenskaper hos adhesiva blandningar ämnade för torrpulverinhalatorer (DPI). För att möjliggöra utvecklingen av högpresterande DPI-formuleringar av typen adhesiva blandningar krävs det en bredare förståelse bakom interaktionerna av de två ingående partikeltyperna, bärare och mikrometerstora läkemedelspartiklar. Ett särskilt fokus kommer att ligga på högdosformuleringar då dessa är särskilt svåra att tillverka, hantera och använda.

Kontakt: jonas.ruden@farmbio.uu.se

Sohan Sarangi

Sohan Sarangi avlade en BS-MS dual-examen med huvudämne i fysik från Indian Institute of Science Education and Research, Pune, Indien. I sin avhandling arbetade han med utveckling och tillämpning av beräkningsverktyg för vätskedynamik. Han har också arbetat med beräkningsbiomekanik tillämpat på trycksår.

Hans doktorandprojekt handlar om att med hjälp av ett partikelbaserat modelleringsförfarande studera interaktionerna mellan läkemedels- och bärarpartiklar och dessas aggregat i adhesiva blandningar, d.v.s. blandningar där mikroniserade partiklar är fästa vid betydligt större bärarpartiklar. Sådana blandningar används där det är viktigt att övervinna kohesiviteten som härrör från små partikelstorlekar, t.ex. i formuleringar som används för pulmonell tillförsel. Forskningen förväntas ge ett viktigt bidrag till kunskapen om hur adhesiva blandningar beter sig under hantering, processning och transport.

Kontakt: sohan.sarangi@farmbio.uu.se

Maryam Tofiq

Maryam Tofiq har studerat apotekarprogrammet vid Uppsala universitet med ett fördjupningsarbete inom farmakokinetik. Hon började sin doktorandstudie vid Uppsala universitet september 2018 inom Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), med projekttiteln “Microstructure-property relationships of agglomerates formed by dry granulation”. I denna forskning studeras kompressionsmekanik och tabletteringsförmåga hos torr granulerade partiklar i förhållande till deras mikrostruktur. Syftet med projektet är att öka förståelsen för formuleringstekniken för torr granulerade partiklar och därmed underlätta den kontinuerliga tillverkningen för torrgranulering.

Kontakt: maryam.tofiq@farmbio.uu.se

Irès van der Zwaan

Irès van der Zwaan tog sin masterexamen i Bio-Farmaceutisk Vetenskap år 2017 vid Leidens Universitet, Nederländerna. Hon började sina doktorandstudier vid Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet i mars 2018. I sitt doktorandprojekt arbetar hon med utvecklingen av ett nytt system för kontrollerad frisättning av pulmonella läkemedel. Detta projekt ingår i ramen för Swedish Drug Delivery Forum (SDDF).

Framtagandet av formuleringar av läkemedel för kontrollerad  frisättning till lungan skulle kunna möjliggöra nya behandlingsmöjligheter för andningssystemet. Forskningsområdet är dock utmanande och det finns idag inga formuleringar med kontrollerad frisättning på marknaden. Syftet med projektet är att skapa ett nytt system för kontrollerad frisättning av läkemedel i lungan genom mätning och utvärdering av upplösningen av flera lovande alternativ för kontrollerad frisättning.

Kontakt: ires.vanderzwaan@farmbio.uu.se

Teknisk Personal

Johan Gråsjö

Johan Gråsjö är 1:e forskningsringenjör och avlade doktorsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet år 2013. I avhandlingen studerades vattenlösningar och fuktiga material med mjukröntgen- och impedansspektroskopiska metoder. År 1992 började han arbeta på Institutionen för Farmaci med instrumentering och programmering för datainsamling Under åren har han haft en stödjande funktion för forskare och doktorander med statistik, programmering (datainsamling, databehandling och beräkningar), instrumentutveckling, matematik och matematisk modellering. Under senare tid har han i stor omfattning varit inblandad i projekt om karakterisering av fasta tillståndet av laktos och olika läkemedel samt med modellering av upplösning av läkemedel. Han är också involverad i projekt med gruppen Molekyl- och kondenserade materiens fysik vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. I dessa projekt gör han mjukröntgenspektroskopimätningar på vattenlösningar och fuktiga material som geler och leror, och även hanterat frågor om instrumentering och provhantering.

Hans forskning har utförs med Ramanspektroskopi, Röntgenkristallografi och mjukröntgenspektroskopi (främst RIXS och NEXAFS), olika statistiska och datasignalbehandlingsmetoder samt har innefattat instrumentutveckling. Han undervisar också i matematik på apotekarprogrammet.

Kontakt: johan.grasjo@ilk.uu.se

Lucia Lazorova

Lucia Lazorova är apotekare med doktorsexamen i farmaci från Comenius University Bratislava, Slovakien. Som doktorand studerade hon stabiliteten hos parenterala beredningar. Sedan 1996 arbetar hon som forskningsassistent vid institutionen för Farmaci, Uppsala universitet. Under åren har hon stött många olika forskningsprojekt. I forskargruppen för Läkemedelsformulering vid institutionen, har hon hjälpt till att utveckla cellmodeller för prediktion av läkemedelsabsorption och metabolism och arbetade med många cellrelaterade analysmetoder och analyser. För närvarande stöder hon forskargruppen i Galenisk farmaci och arbetar med materialkarakterisering av aktiva farmaceutiska ingredienser och hjälpämnen. Här använder hon t.ex. tekniker som mäter partikelstorlek, partikelform, ytarea, densitet, porositet och flödesegenskaper hos pulver. Förutom laboratorie- och forskningsansvar är hon också samordnare för kursen Extemporetillverkning av läkemedel vid Uppsala universitet.

Kontakt: lucia.lazorova@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-24