Onkologi

Lena Friberg, Mats Karlsson

Vi utvecklar PKPD-modeller som beskriver tidsprofiler för en rad olika variabler relaterade till behandling med cytostatika samt s.k. målsökande- och immunonkologiska terapier, och karaktäriserar samband mellan dem; dvs biomarkörer, biverkningar, tumörstorlek (diametrar, volymer), tumör- och immunresponsaktivitet, patientrapporterad utvärdering av terapin (PRO) samt överlevnad. 

Modellerna syftar till att vara av värde för att stödja utvecklingen av nya och befintliga läkemedelsbehandlingar, och att vara ett verktyg vid dosjusteringar för en individuell patient. Genom att integrera modeller för olika variabler och karaktärisera samband mellan dem kan utfallet av en ändrad dos undersökas samtidigt på både önskade och negativa effekter. Exempelvis har vi integrerat modeller och karaktäriserat samband för flera biomarkörer, biverkningar, tumörrespons och överlevnad för sunitinib i gastrointestinal stromal tumör, och använt dem som ett verktyg för att undersöka konsekvenserna av en ändrad dos för överlevnad och biverkningar. Vi undersöker också vilka summariska och tidsvarierande mått på tumörstorlek som kan förutsäga överlevnad, och om förändringar i enskilda metastaser är bättre relaterade till överlevnad än summan av längsta diametrar (SLD). Våra modeller kan också användas för att utforska olika studiedesigner inom onkologi, till exempel för att identifiera en strategi för att definiera en optimal kombination av anticancerläkemedel.