Antibiotika

Lena Friberg, Mats Karlsson, Elisabet Nielsen
 

Upptäckten av antibiotika anses vara en av den moderna medicinens största framgångar. Idag är antibiotikaresistens är ett växande problem som påskyndas av en felaktig användning av antibiotika.

Vår forskning syftar till att öka förståelsen för sambandet mellan antibiotikas farmakokinetik (PK) och farmakodynamik (PD) och hur denna kunskap kan bidra till en mer effektiv läkemedelsutvecklingsprocess och förbättrad användning av kliniskt tillgängliga antibiotika.

PKPD karakterisering för antibiotika baseras framförallt på prekliniska data och prediktiva translationella metoder är således centrala för en optimal antibiotikaanvändning. Mekanismsbaserade modeller som beskriver avdödningsprofiler från in vitro experiment utgör grunden för vår PKPD modellering. De utvecklade modellerna har visat sig vara tillämpbara för en rad olika antibiotika och bakteriestammar, för statiska och dynamiska exponeringsprofiler och för att förutspå selektion av resistens i blandkulturer. De utvecklade modellerna tillämpas för att optimera antibiotikadosering samt för att optimera studiedesignen inför såväl prekliniska som kliniska studier.

Användningen av mekanismbaserad PKPD modellering har visats vara av särskilt värde vid dosoptimering hos patientpopulationer med en avvikande PK profil. Nuvarande forskning fokuserar även på att inkludera effekten av immunsvaret i PKPD modelleringen och på att beskriva effekten av kombinationsbehandling; två situationer där användningen av mekanismsbaserad modellering som tar hänsyn till tidsaspekter är av särskilt stort värde.