Om oss

Biofarmaci gruppen består för tillfället av Forskningsledare Professor Hans Lennernäs, Docent Erik Sjögren, Post Doc David samt doktoranderna Johanna, Oliver, Fredrik, Karsten & Luna. Läs mer om oss alla nedan.

Lennernäs Group

Forskningsledare

Professor Hans Lennernäs

Dr. Hans Lennernäs är professor i biofarmaci vid Uppsala universitet sedan den 1 juli 2000 och var adjungerad professor i biofarmaci vid Köpenhamns Universitet, Danmark mellan 2000 och 2012. Hans forskningsfokus ligger på att utveckla nya strategier för läkemedels inriktning och leverans i syfte att förbättra klinisk användning och effektivitet av läkemedel i olika sjukdomstillstånd, såsom metaboliska och cancer-sjukdomar.

Han har varit huvudforskare i ett omfattande samarbete mellan Food & Drug Administration (FDA), USA, University of Michigan, USA och Läkemedelsverket, Sverige under flera år för att utveckla en ny riktlinje för systemet för klassificering av biopharmaceutika. Han har etablerat en omfattande databas för mänsklig permeabilitet (45 substanser) som idag används i stor utsträckning i den akademiska världen och inom läkemedelsindustrin. Dr Lennernäs har varit ordförande för många internationella konferenser. Han har fungerat som granskare för flera vetenskapliga tidskrifter inom klinisk farmakologi och läkemedelsvetenskap. Hans arbete hade lett till fler än 200 publikationer, 320 inbjudna föreläsningar och mer än 350 givna presentationer vid vetenskapliga möten. Han är en väl citerad författare med mer än 12 500 citeringar och ett H-index på 54 (Web of Science). Han har handlett 28 doktorsavhandlingar och varit delhandledare till två neurologer.


Dr Lennernäs har erhållit flera nationella och internationella forskningsbidrag. Han har erhållit Glaxo Welcome Achievement Award (1997), Årliga priset från Industrial Pharmacy Section (1998) från Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP), och en Honorary Mention på EURAND AWARD (2000). Han har också blivit vald som AAPS Fellow (2004) och fick AAPS Meritorious Manuscript Award (2004) samt New Safe Medicine Faster Award (2008) och innovationspriset "Hjärnäpplet" (2017). Han är för närvarande ansvarig för ett EU-bidrag från IMI (Innovative Medicine Initiative) på 24,5 MEUR under 5 år (från och med 1 oktober 2012). Han fick högsta forskningsranking efter en extern internationell utvärdering vid Uppsala universitet under 2011 (Kvalitet och Förnyelse 2011).

Lennernäs gruppen har under mer än 15 år varit aktiv i att utveckla lokala läkemedelsleveransstrategier för behandling av lokaliserad prostatacancer och primär levercancer. Prototyper som härrör från denna forskning utvärderas för närvarande i fas II kliniska prövningar. Han är uppfinnare av fler än 15 läkemedelsleveranspatent. Han är en av innovatörerna och utvecklarna av ett nytt sublingualt läkemedelsleveranssystem som för närvarande används för behandling av olika akuta smärtstillstånd (Rapinyl®). Han har tillsammans med medfinansiärer initierat fyra andra startupföretag. Ett företag har utvecklat en ny oral ersättningsbehandling (Plenadren®) för Addisons sjukdom (godkänd av EMA 2011) och det andra företaget utvecklar en läkemedelsprodukt för behandling av lokaliserad prostatacancer (www.liddspharma.com). En annan innovation var grunden för Empros Pharma inom det terapeutiska området med fetma och metabolisk sjukdom och en fas IIa-studie har framgångsrikt genomförts. Han sitter i styrelsen hos Empros Pharma AB, Nanologica AB och Canthera AB, Sverige.

Kontakt: Hans.Lennernas@farmbio.uu.se

Docent

Erik Sjögren

Docent Erik Sjögren tog examen som apotekare 2004 vid Uppsala universitet. Därefter tog han sin doktorsexamen på institutionen för farmaci, Uppsala universitet, under handledning av professor Hans Lennernäs. Doktorandstudierna fokuserade på läkemedelsdisposition i levern och dess inverkan på farmakokinetiska bedömningar samt fördelarna med att tillämpa mekanisk dataanalys. Projektet byggde på modellering av information från cellfraktioner (enzymkinetik), primära hepatocyter (disposition i cell) och en preklinisk djurmodell (fysiologiskt baserad farmakokinetisk [PBPK] modellering) för att anta ett stegvis tillvägagångssätt för uppskattning och förutsägelser av leverdisposition in vivo.

Efter att ha försvarat sin doktorsavhandling 2010 fortsatte han som postdoc vid AstraZeneca där han utvärderade och utvecklade absorptionsmodellen GI-Sim. Sedan 2011 har han en anställning som forskare vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet, där han även medverkar som bihandledare till doktorander samt i grundutbildning. 2016 utnämndes Dr. Sjögren till docent i biofarmaci som ett erkännande av hans vetenskapliga och pedagogiska excellens.

Hans nuvarande position inbegriper planering, genomförande och analys av in vitro, prekliniska och kliniska studier i kombination med modellering och simulering för att öka grundläggande kunskaper i processer som är relevanta för biofarmaceutiska bedömningar. Ett holistiskt synsätt, som kombinerar information från olika bionivåer och farmaceutiska egenskaper, har i flera projekt varit avgörande för att uppnå relevanta bedömningar av farmaceutisk formuleringars prestanda och farmakokinetik in vivo. Docent Sjögrens har publikationer inom ett brett vetenskapligt område men forskningsfokus ligger förtillfället främst inom biofarmakemi, gastrointestinal läkemedelsabsorption, farmaceutiska formuleringar, drug delivery, farmakokinetik /farmakodynamik samt tillämpningen av mekanistisk modellering och simulering, t.ex. PBPK och fysiologiskt baserad biofarmaceutisk (PBBP) modellering.

Kontakt: Erik.Sjogren@farmbio.uu.se

Post Doc

David Dahlgren (2019 - )

Apotekare utbildad på Uppsala Universitet. Studerar biofarmaceutiska mekanismer vid intestinal läkemedelsabsorption. Huvudfokus ligger på regionala skillnader samt effekten at absorptionsförbättrande farmaceutiska hjälpämnen.

Kontakt: David.Dahlgren@farmbio.uu.se 

Doktorander

Johanna Eriksson (2015 - )

Utbildad till apotekare och jobbar med att öka förståelsen av läkemedelsabsorption i lungan. Fokus är på läkemedelsupplösning, permeabilitet och vävnadsretention och metoderna som används är ex vivo och in silico modeller.

Kontakt: Johanna.Eriksson@farmbio.uu.se 

Oliver Degerstedt (2017 - )

Kemist (MChem) utbildad i York (UK) med erfarenheter som trainee på AstraZeneca. Forskar nu på målsökande nanopartiklar, in-vitro metoder och levercancer.

Kontakt: Oliver.Degerstedt@farmbio.uu.se 

Fredrik Kullenberg (2017 - )

Civilingenjör inom teknisk nanovetenskap med forskningsfokus på utvecklingen av nya nano-baserade formuleringar för levercancer. Jobbar mest med lipid-baserade drug delivery-system och olika cellmodeller.

Kontakt: Fredrik.Kullenberg@farmbio.uu.se 

Karsten Peters (2018 - )

Master of Science in Biomedicine, focusing on drug absorption in the small intestine with experience at Bayer Pharmaceuticals. Now researching prospective use of gut hormones in gastrointestinal disorders

Kontakt: Karsten.Peters@farmbio.uu.se 

Externa doktorander

Luna Prieto Garcia (2019 - )

Master of Pharmaceutical Science with a research focus on the development of mechanistic based pharmacokinetic-pharmacodynamics (PBPK-PD) models for drug-drug interaction (DDI) predictions and human translation of new modalities, at Astrazeneca.

Kontakt: Luna.PrietoGarcia@farmbio.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-24