Biofarmaci

Biofarmaci gruppen bedriver forskning inom alla de tre vanligaste administrationsvägarna för läkemedelsformuleringar:

Oralt (via mag/tarm systemet)

Parenteralt (via blodet).

Pulmonärt (via lungan)

Oral Administrering

Biofarmaci gruppen har en lång tradition av att undersöka och identifiera faktorer som reglerar oral absorption. Under de senaste 30 åren har en rad olika prekliniska och kliniska modeller etablerats, raffinerats och använts. Dessa modeller sträcker sig från transportanalyser i cellmonolager till in situ mänskliga intestinala perfusioner, med hjälp av den revolutionerande Loc-I-Gut tekniken. Alla absorptionsstudier stöds av gruppens välutvecklade analytiska metoder, som inkluderar UPLC-UV och UPLC-MS-MS, och i kombination med omfattande farmakokinetiska bedömningar och biofarmaceutisk modellering.

Forskningen är för närvarande inriktad på att förstå mekanismerna bakom absorptionen av nanoformuleringar och dåligt genomträngande läkemedelsmolekyler, samt hur man kan utnyttja dessa upplevda svagheter för att öka biotillgängligheten, för att skapa bättre läkemedel - nu och i framtiden.

För mer info, kontakta David Dahlgren  eller Karsten Peters

Parenteral Administrering

Vår forskning har som mål att förbättra behandlingen för den vanligaste typen (80-90%) av levercancer, även känd som hepatocellulär carcinom eller HCC. Vi har sedan starten 2011 utvärderat nuvarande behandlingsmetoder för intermediär HCC, genom att bland annat genomföra flera in-vitro och in-vivo studier samt en klinisk studie.

Sedan 2017 jobbar vi med att utveckla nya innovativa formuleringar för att förbättra behandlingseffekten samt reducera bi-effekterna.

Bakgrund - TACE

Transarteriell kemoembolisering (TACE) är en av de vanligaste behandlingarna för intermediär HCC. Denna behandling brukar ges som antingen en emulsion eller en mikropartikel formulering som administreras intra-arteriellt nära tumören i levern (se bild). Båda formuleringarna är laddade med det cytostatiska preparatet Doxorubicin (DOX). Artären i fråga förser tumören och resten av levern med syrerikt blod och båda dessa formuleringar har som mål att täppa igen mindre blodkärl för att på så sätt skapa en emboliserad (syre-fattig) miljö. När de sedan är på plats så släpps DOX ut för att ta död på tumörcellerna.

Även om detta låter smart i teorin så har forskning visat att TACE behandlingen endast förlänger livet med några få månader och kan därför anses vara en palliativ behandlinsmetod för HCC patienter.

Utvärdering av kliniska formuleringar

Vi har sedan 2011 jobbat med att utvärdera dessa två kliniskt relevanta formuleringar som regelbundet används för att behandla patienter med HCC. Vi har utvecklat flera in-vitro metoder för att studera läkemedelsfrisättningen på detaljnivå och har använt matematiska modeller för att förklara skillnader och likheter. Flera in-vivo studier inklusive en klinisk studie har hjälpt oss att korrelera och modellera våra in-vitro och in-vivo data för att få en bättre förståelse för hur emulsionen och mikropartiklarna beter sig i kroppen. Läs mer i våra publikationer om du vill veta mer!

Nya innovationer

Sedan 2017 jobbar vi med att utveckla nya innovativa mikro- och nano-formuleringar för att förbättra behandlingen av HCC. Vi har nanopartiklar som fokusområde och i bilden här bredvid kan ni se en illustrering av en partikel i nanometerstorlek som är laddad med DOX och utrustad för att dels undvika kroppens immunförsvar och dels söka upp rätt celler (tumör i levern).

Illustrering av Fredrik Kullenberg

Kontakta gärna Fredrik Kullenberg eller Oliver Degerstedt om du vill veta mer!

Pulmonär Administrering

Grundläggande parametrar för absorption av inhalerade läkemedel

Inhalation av läkemedel är ett populärt administreringssätt för att behandla lokal lungsjukdomar så som astma och KOL, men det finns även ett ökat intresse för att administrera läkemedel via lungorna för att behandla systemiska sjukdomar. För att bättre kunna prediktera faktorer så som dosering, effekt och biverkningar behövs ökad kunskap om de grundläggande parametrar som är involverade i absorptionen av inhalerade läkemedel.

Figur 1. Översikt över mekanismerna involverade i absorption av läkemedel i lungan; läkemedelsupplösning, permeation, vävnadsretention och clearance. (Illustrering av Johanna Eriksson)

Syftet med projektet är att öka den mekanistiska förståelsen av läkemedelsadministrering och absorption av läkemedel via lungan. Detta kommer att erhållas genom att utveckla och utvärdera in vitro, ex vivo och in silico modeller, med fokus på läkemedelsupplösning, membran permeabilitet och vävnadsretention.

Förväntade resultat av projektet är att utveckla mekanistiska biofarmaceutiska modeller och erhålla ny kunskap vilket kommer vara viktigt för utvecklingen av nya inhalerade läkemedelsprodukter.

Detta projekt är en del av Swedish Drug Delivery Forum

För mer information kontakta Johanna Eriksson

Upp till toppen av sidan

Senast uppdaterad: 2022-10-24